Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uživatele

1.   Definice pojmů

1.1.    Obchodní podmínky jsou tyto všeobecné podmínky internetových stránek (webové aplikace) naseAno.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2.    Práva k duševnímu vlastnictví jsou veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva, práva výkonných umělců k uměleckým výkonům a další práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.

1.3.    Provozovatel internetových stránek (webové aplikace) naseAno.cz je KVWE Capital s.r.o., IČ 05245435, se sídlem Jilská 449/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, info@naseano.cz.

1.4.    Uživatel je fyzická osoba, která využívá služeb internetových stránek naseAno.cz.

1.5.    Smlouva je smlouva o užívání služeb nabízených internetovou stránkou naseAno.cz uzavřená elektronicky mezi Uživatelem a Provozovatelem registrací na stránce naseAno.cz.  

2.      Smlouva a Obchodní podmínky

2.1.    Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání služeb naseAno.cz.

2.2.    Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2.3.    Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

3.      Internetové stránky (webová aplikace) naseAno.cz

3.1.    naseAno.cz je internetovou stránkou (webovou aplikací), prostřednictvím které je Uživatelům umožněno vytvořit si vlastní svatební internetovou stránku na přidělené subdoméně.

3.2.    Provozovatel internetové stránky naseAno.cz zajišťuje její údržbu a správu.  

4.      Ochrana práv a oprávněných zájmů naseAno.cz

4.1.    Internetová stránka naseAno.cz stejně jako grafická podoba internetových stránek, obsah umístěný na internetových stránkách naseAno.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel.

4.2.    Jakékoliv užití těchto autorských děl či jejich částí, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.

4.3.    Užití autorských práv bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

4.4.    Uživatelé nemají, v souvislosti s používáním webové aplikace, oprávnění užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce a chod webové aplikace naseAno.cz nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat infrastrukturu internetových stránek naseAno.cz.  

5.      Obecné podmínky užívání naseAno.cz

5.1.    Práva a povinnosti Uživatele  

5.1.1.  Registrovat se jako Uživatel smí fyzická osoba.

5.1.2.  Webovou aplikaci smí využívat Uživatel za účelem vytvoření svého vlastního svatebního webu na subdoméně a následného pozvání hostů.

5.1.3.  Uživatel smí webovou aplikaci naseAno.cz využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem a těmito Obchodními podmínkami.

5.1.4.  Uživatel je také oprávněn zažádat o odstranění veškerých svých informací z databází naseAno.cz.

5.1.5.  Uživatel výslovně nesmí:

5.1.5.1.  Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením ve webové aplikaci naseAno.cz;

5.1.5.2.  Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci naseAno.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace naseAno.cz veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);

5.1.5.3.  Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, urážlivé, diskriminační, vulgární, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;

5.1.5.4.  Poškozovat dobré jméno naseAno.cz;

5.1.5.5.  Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci naseAno.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace naseAno.cz veřejnosti obsah, který má citlivou povahu;

5.1.6.  Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace (ukončena Smlouva), se bez souhlasu Provozovatele nemohou na naseAno.cz opětovně registrovat, přestože splňují obecné podmínky registrace dle těchto Obchodních podmínek.  

6.      Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.    V případě, že Uživatel nedodrží své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Uživatele ve webové aplikaci naseAno.cz, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (zrušit uživatelský účet) s okamžitou účinností a/nebo odstranit či upravit svatební stránku Uživatele a/nebo deaktivovat uživatelský účet. Provozovatel není povinen v takovém případě vrátit Uživateli poplatky zaplacené Uživatelem podle Smlouvy.

6.2.    naseAno.cz má právo okamžitě zrušit uživatelský účet a odstranit svatební web Uživatele nebo deaktivovat uživatelský účet, jestliže by svatební web mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst naseAno.cz.

6.3.    Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání webové aplikace naseAno.cz nebo na uzavření Smlouvy. naseAno.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.  

7.      Registrace demoverze

7.1.    Pro účely vytvoření svatebního webu musí Uživatel provést registraci, při které zadá svou emailovou adresu, jméno a příjmení ženicha a nevěsty a případně vyplní nepovinné pole s datem svatby.

7.2.    Uživatel odesláním formuláře souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

7.3.    Uživatel není oprávněn uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící; jména a příjmení ženicha a nevěsty zadané během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel uvede nepravdivé nebo zavádějící údaje, potom může být jeho účet deaktivován nebo zrušen a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů.  

8.      Uživatelský účet a demoverze webové aplikace

8.1.    Uživateli není po zaregistrování demoverze umožněno měnit jméno a příjmení ženicha a nevěsty.

8.2.    Uživatel má v demoverzi i v plné verzi přístup ke svým údajům (mimo údajů uvedených v 8.1.) a údajům, které vyplnil v rámci vytváření svého svatebního webu a může je měnit.

8.3.    Uživateli je po dobu následujících 7 dní od registrace k dispozici demoverze, poté bude vyzván k objednání plné verze webové aplikace.

8.4.    V rámci demoverze není Uživateli umožněno rozeslat pozvánky svatebním hostům, pro tyto účely je nutné zakoupit plnou verzi.

8.5.    Uživatelům je zakázána dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele.  

9.      Plná verze webové aplikace

9.1.    Uživateli je v demoverzi dostupná možnost kdykoliv objednat plnou verzi webové aplikace na dobu určitou – 12 kalendářních měsíců, která je podmíněna zaplacením poplatku ve výši 690 Kč.

9.2.    Plná verze umožňuje Uživateli rozeslat pozvánky hostům a provozovat svatební web na subdoméně.  

10.    Platební podmínky

10.1.  Při objednání plné verze je Uživatel vyzván k zaplacení výše uvedeného poplatku prostřednictvím platební brány GoPay (provozované společností GoPay s.r.o.).  

11.    Ochrana osobních údajů

11.1.  Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.2.  Uživatel dává svou registrací Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy, za účelem vedení evidence Uživatelů a za účelem vedení přehledu o platbách Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

11.3.  Uživatel má právo být informován, jaké osobní údaje o něm Provozovatel shromažďuje. Všechny tyto údaje má k dispozici na svém svatebním webu. Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či likvidaci.

11.4.  Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči naseAno.cz.

11.5.  Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to emailem zaslaným na adresu: info@naseano.cz.

11.6.  Souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít Uživatel kdykoli zpět. V tom případě však Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy (registrace Uživatele bude Provozovatelem zrušena).  

12.    Ukončení Smlouvy

12.1.  Smlouva na plnou verzi webové aplikace se uzavírá na dobu určitou – 12 měsíců počínající dnem zaplacení poplatku.

12.2.  Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Uživatel dopustí prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.  

13.    Odstoupení od smlouvy

13.1.  Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění plné verze služby. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy Uživatel informuje Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na info@naseano.cz.

13.2.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Svatební web je deaktivován a následně zcela vymazán.

13.3.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.  

14.    Závěrečná ustanovení

14.1.  Obchodní podmínky se řídí českým právem.

14.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

14.3.  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 

Obchodní podmínky pro partnery 

účastnící se provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese partner.našeAno.cz

Poskytovatelem provizního systému je:

Jméno a příjmení: KVWE Capital s.r.o.

Sídlo: Jilská 449/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 05245435 (DIČ): 

E-mail: info@naseano.cz (dále jen jako „Poskytovatel“)

1.     Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a)     vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;

b)     vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2.        Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3.        V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4.        Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381.

2.     Vymezení pojmů

2.1.        Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

2.2.        Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.

2.3.        Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

2.4.        Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

a)       umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

b)      uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

c)       rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

d)      odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

e)       PPC kampaně.

2.5.        Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

2.6.        Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7.        Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

2.8.        Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.9.        Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

2.10.     Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese naseano.cz.

2.11.     Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

3.     Účast v provizním systému

3.1.        Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2.        V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

3.3.        Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4.        Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4.     Práva a povinnosti Partnera

4.1.        Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2.        Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3.        Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.4.        Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.5.        Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

4.6.        Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.

4.7.        Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

4.8.        Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.9.        Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

5.     Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.        Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2.        Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3.        Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.4.        Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5.        Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

5.6.        Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6.     Provize

6.1.        Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

6.2.        Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.3.        Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

6.4.        Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7.     Výplata provize

7.1.        Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).

7.2.        Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.

7.3.        Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

7.4.        Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5.        Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8.     Námitky Partnera

8.1.        Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2.        Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

8.3.        Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4.        Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

9.     Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1.        Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

9.2.        K zániku dohody o spolupráci může dojít:

a)       Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

b)       Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c)       Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).  

9.3.        Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4.        V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

10.  Ochrana osobních údajů

10.1.     Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

10.2.     Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

10.3.       Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

10.4 V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 31. 7. 2016.